ПРЕВОЗ НА ПАЦИЕНТИ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ С ЛИНЕЙКИ

 

„ТРАНСДИАЛИЗ” е най-голямият и най-качественият превозвач на пациенти на диализно лечение в България.
Предвид спецификата и сложността на дейността, спазването на нормативната уредба, правата разписани в Европейската харта за правата на пациентите и по-конкретно точки 2, 9 и 11:”Правото на достъп до здравни услуги в съответствие със здравните нужди; Правото на безопасност и Правото на избягване на ненужно страдание и болка”, на принципите и правилата на транспортната логистика с цел по-качествено и по-бързо обслужване на пациентите, транспортът се организира съобразно следните основни правила:
   Транспортирането на пациенти се извършва в рамките на минимално време.
   Транспортирането на пациенти се извършва от понеделник до събота, включително празничните и почивни дни, независимо от възникнали тежки пътни и/или метеорологични или други условия.
   Всички транспортни средства отговарят на всички технически изисквания, съгласно нормативните и административни актове.
   Всички транспортни средства са напълно оборудвани и специализирани за превоз на пациенти и болни лица. Всички транспортни средства са регистрирани „линейки” по смисъла на закона, притежават необходимите разрешителни и са регистрирани за превоз на пациенти.
√   Транспортните средства имат климатични инсталации. Температурите са съобразени с външните климатични условия и поддържани в съотвествие с желанията и комфорта на превозваните пациенти.
   В транспортните средства има медицинска чанта, която при необходимост да бъде използвана.
√   Съобразно хигиенните и здравословни изисквания с цел предпазване на доброто здравословно състояние на хората, транспортните средства се използват само и единствено за транспортиране на пациенти. Почистване и дезинфектация на транспортните средства се извършва със съответните необходими препарати за целта. С транспортните средства, с които се траспортират пациенти не се превозват други граждани, с изключение само на придружаващите, с цел пациентите, нуждаещи се от лечение, да бъдат предпазени от странични инфекции и вируси поради намаления им имунитет и защитни функции на организма.
„Центърът за координация” извършва непрекъснат контрол и координация върху транспортните средства и техните водачи посредством GPS система.
Предимства и ползи:
   Нови автомобили – поддържане на автомобилен парк не по-стар от 5 години
   Осигуряване комфорт при превоза и качество на предоставяната услуга
   Хигиена
   Бърз превоз и бърза реакция – значително се намалява времето за превоз
√   Контрол
   Превозват единствено и само пациенти, като при необходимост и придружители, но никакви външни лица, с което се намалява риска от заразяване на самите пациенти и околните
√   Оптимизиране на разходите – по-ниска цена в сравнение с други превозни средства
√   Осигуряване на бърза и навременна реакция при спешни състояния
√   Повишаване удовлетвореността на пациентите
   Гарантирано качество и навременна реакция
Обадете ни се и ще получите оферта съобразно спецификата на транспорта.

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС

ПОЗВЪНЕТЕ НИ СЕГА

НИЕ ЕДИНСТВЕНИ ГАРАНТИРАМЕ И ОСИГУРЯВАМЕ

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НИСКА ЦЕНА