ЕНА първа помощ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: „ТРАНСБУЛ “ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 130442790
Седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Акад. Методи Попов” 24А
Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Акад. Методи Попов” 24А
Телефон: +359 2 946 10 84
E-mail: office@transbul.com
Уебсайт https://transbul.com/ и https://ena1111.bg/

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:
Наименование: „ТРАНСБУЛ “ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 130442790
Седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Акад. Методи Попов” 24А
Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Акад. Методи Попов” 24А
Телефон: +359 2 946 10 84
E-mail: office@transbul.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: +359 2 915 35 18
Интернет страница: www.cpdp.bg

„ТРАНСБУЛ “ ООД (наричано по-долу за краткост „Администратор“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката на личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с писмено декларирано Ваше съгласие и на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
– считаме за изрично получено съгласие от Вас, в качеството си на наш клиент, когато подадете заявка за извършване на услуга, независимо дали тя е подадена писмено или устно (по телефона);
– спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
– за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
– цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни.
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за извършване на заявена от Вас услуга и последващо финансово-счетоводно отчитане;
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– принцип на ограниченото събиране – събирането на лични данни е в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;
– принцип на ограниченото използване, разкриване и съхранение – личните Ви данни не се използват за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен със съгласието Ви и в случаите, изрично предвидени в закона;
– личните данни се съхраняват само толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели;
– принцип на прецизността – личните данни са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се използват;
– принцип на сигурността и опазването – личните данни са защитени с мерки за сигурност, съответстващи на определеното „Ниво на въздействие“.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Администратора
Чл. 3. (1) Администраторэт извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни: за извършване на заявена от Вас услуга и последващо финансово-счетоводно отчитане.
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието длъжностното лице за защита на личните данни счита, че операцията “извършване на заявена от Вас услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Данни: Ваши индивидуализиращи данни (три имена, ЕГН, адрес и тел. за връзка)
Цел, за която се събират данните: осъществяване на заявена услуга;
Основание за обработка на личните Ви данни: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на подаване на заявката за заявяване на услуга;
Допълнителни данни, предоставяни от Вас: данни за здравословно състояние и данни за близък/роднина/приятел (две имена и телефон);
Цел, за която се събират данните: осъществяване на заявена услуга;
Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на подаване на заявката за заявяване на услуга;
(5) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от 10 г. Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност).
(2) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
(3) Информиран съм, че в случай на заплаха за здравето или живота на други лица, преди да предостави моите лични данни, съдържащи здравна информация, на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за здравето, администраторът на лични данни „ТРАНСБУЛ“ ООД е длъжен да ме уведоми за това обстоятелство.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие можете по всяко време поискате от Администратора какви данни се съхраняват и обработват за Вас.
(2) При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(3) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, чрез поискване от Администратора.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
– информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл адрес;
– Вашите имена ще бъдат заменени с инициали.
(4) Вие можете по всяко време да упражните правото си да бъдете забравен, чрез искане до Администратора;
(5) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.
(6) При завършване на процедурата копие от искането се изпраща на имейл адреса, който сте заявили във формуляра.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
– Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Администраторът ще преустанови обработката на Вашите данни.
(3) Вие можете по всяко време да упражните правото си да ограничите обработването на свързаните с Вас данни, чрез искане до Администратора;

Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изискате данните, които се съхраняват и обработват за Вас на подходящ носител, предоставен от Вас.
(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни
Чл. 14. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Други разпоредби
Чл. 15. Администраторът извършва трансфер на Вашите данни към трети държави по реда на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и на основание на подписаната от Вас декларация.
Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 915 35 18
Интернет страница: www.cpdp.bg
Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез принтиране, попълване и изпращане на формите, приложени към настоящата информация, или директно или можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Oттегляне на съгласие за целите на обработка

Искане да бъда забравен – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Искане за коригиране на данни

Искане за преносимост на данни

Call Now Button