ЕНА първа помощ
Колко струва медицинско за работа от личен лекар

Колко струва медицинско за работа от личен лекар

Нашумял въпрос е колко струва медицинско за работа от личен лекар, и днес ще отговорим именно на него. Медицинското свидетелство е един от основните документи, които се изискват от работодателя ви при започване на нова работа. Сред останалите са трудова книжка, свидетелство за съдимост, а в зависимост от вида работа могат да ви бъдат изискани още допълнителни неща. Това се прави само при специфични професии, но при повечето работни места гореспоменатите три документа са единствените, които ще ви трябват.

В тази статия ще ви дадем малко повече информация за това какво представлява медицинското свидетелство за работа, как се процедира и колко може да ви струва.

Медицинско за работа – какво представлява, кога ще ви трябва и какво описва

Медицинското свидетелство се изисква заради Закона за безопасни и здравословни условия на труд (ЗБУТ), и по Наредба 4 /дв.бр.44/1993/ – необходими документи за сключване на трудов договор.

За постъпване на работа може да се изисква минаване през различни видове лекари, но най-често е нужно издаване на медицинско от личен лекар. Според Кодекса на труда, както служителите, така и работодателите подлежат на предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършването на конкретни прегледи трябва да бъдат съобразени с вида на работата, условията на труд и възрастта на лицето. Всички тези условия са предварително описани и определени специална Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Тази наредба гласи, че на задължителен предварителен медицински преглед подлежат, както лицата които постъпват за първи път на работа, но също и тези, които започват друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания. За лицата, които са прекратили трудовите си правоотношения за период по-дълъг от три месеца също се изисква такъв преглед за работа.

Според Наредбата за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, здравните досиета на работещите могат да се предават между службите по трудова медицина. Това се случва по служебен път при промяна на мястото на работа и при поискване от службата, която работи със съответното предприятие.

Взимането на медицинско свидетелство от личния лекар всъщност показва заключение дали можете или не можете да започнете съответната работа. Като ако състоянието ви не го позволява или лекарят заключи, че би се влошило, може да откаже да ви даде положителна оценка в медицинското.

Това заключение се прави на база оценка на състоянието ви, може да е необходимо и двойно заключение. Двойното заключение от своя страна е това от лекар, който го издава  второ заключение от СТМ (Служба по Трудова медицина). Това е и второ експертно мнение за здравето на лицето, което може да покаже нещо различно то заключеното на личния лекар.

Основанието за двойно заключение е, че личния лекар издал документа не познава конкретните условия и изисквания на работното място и спецификите на труд. Ролята а СТМ е да направи извод дали лицето и здравното му състояние са подходящи за мястото и дали няма да има здравни противопоказния.

Могат да се направят и препоръки за индивидуални условия на труд или специален режим и почивки. Ако човек има заболяване, а СТМ определи, че дадените условия на труд ще му навредят, може да откаже назначение на лицето. При несъобразяване със заключението на СТМ, отговорността е изцяло върху работодателя.

Все пак – колко струва медицинско свидетелство за работа от личен лекар

За издаване на медицинско освен, че трябва да отидете на преглед при личния си лекар, трябва да се заплати. Цената на медицинското свидетелство обаче може да варира и да се променя с годините. Aко търсите конкретна цифра, можете да очаквате сума между 15 и 25 лева. Медицинското се издава след среща с лекаря на живо, за да направи съответния преглед и да напише заключението си.

Очаквайте да ви разпита за оплаквания и състоянието ви и да прегледа основите ви функции и здравни показатели.

Call Now Button